Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A.


logo

Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów Spółka Akcyjna o kapitale założycielskim 1 milion zł (1000 akcji imiennych, wpłaconym w całości) zawiązano 9 października 2001 r. i została zarejestrowana w dniu 6 listopada 2001 r. w Rejestrze Sądowym Rejonowego Sądu Gospodarczego w Rzeszowie. Zakres działalności wynika z zapisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej - tekst jednolity (Dz.U.2018.1932 t.j. z dnia 2018.10.09).

 

altalt

Oferujemy przedsiębiorcom wprowadzającym na rynek oleje smarowe, usługę realizacji w ich imieniu, ustawowych poziomów odzysku i recyklingu olejów przepracowanych. Realizujemy także obowiązek recyklingu odpadów opakowaniowych.

 

Współpracujemy z solidną i sprawdzoną bazą techniczną, którą w zakresie regeneracji stanowi ORLEN Południe S.A. a w zakresie zbiórki podmioty zajmujące się zbiórką olejów odpadowych. Współpracujemy również z innymi firmami działającymi w obszarze przemysłowego wykorzystania olejów przepracowanych.

 


Główni akcjonariusze:

Pozostali akcjonariusze:

  • RAN-DICKMAR Sp. z o.o.
  • RAN-OIL Sp. z o.o.
  • RAN-SIGMA Sp. z o.o.
  • RAN-FLEX Sp. z o.o.

 

Księga Akcyjna prowadzona jest dla akcji imiennych Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów Spółka Akcyjna z siedzibą w Jedliczu, wpisanej do rejestru sądowego prowadzonego przez Rejonowy Sąd w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem rejestru KRS 0000059362.

Wysokość kapitału zakładowego - 2.500.000 zł (wpłacony w całości)

NIP: 684-22-76-912, REGON: 371029507, BDO: 000006546


Nasza misja


 

misja

 

Pracujemy dla przyszłych pokoleń...

Jesteśmy firmą, która nie szczędzi wysiłków dla poprawy stanu środowiska naturalnego. Dbałość o otoczenie to obowiązek każdej nowoczesnej firmy. Dlatego nasza działalność skupiona jest na zaangażowaniu w edukację ekologiczną i dążeniu do proekologicznych zachowań i uregulowań prawnych. Z dumą możemy powiedzieć, że taka postawa procentuje, bowiem inwestycje ekologiczne nie tylko wpływają na wizerunek i postrzeganie firmy, ale również wypływają z troski o przyszłe pokolenia. Cały wypracowany zysk chcemy zainwestować w poprawę efektywności odzysku i rycyklingu olejów przepracowanych i odpadów opakowaniowych, a tym samym w poprawę stanu środowiska naturalnego kraju.

 

Dbajmy o środowisko naturalne. Łatwo jest zniszczyć. Trudniej naprawić.


Akty Prawne

  


 

ikona-ustawodawstwo

Ustawa z dn. 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej - tekst jednolity (Dz.U.2018.1932 z dnia 2018.10.09) nakłada na przedsiębiorców obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

Obowiązek, o którym mowa wyżej, może być realizowany przez przedsiębiorcę:

1. samodzielnie (art.4 ust.1 pkt.1,1a,1b ustawy) albo

2. za pośrednictwem organizacji odzysku (art.4 ust.1 pkt.2 ustawy)

 

  • Obowiązek, o którym mowa wyżej, może być realizowany samodzielnie przez przedsiębiorcę, który we własnym zakresie poddaje odzyskowi lub recyklingowi - zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o odpadach - wyłącznie wytworzone przez siebie odpady opakowaniowe lub poużytkowe,
  • Przedsiębiorca, może obowiązek realizować także poprzez poddanie odzyskowi lub recyklingowi odpady, zebrane poprzez zorganizowaną przez siebie sieć, takiego samego rodzaju i w takiej samej masie lub ilości jak powstałe z wprowadzonych przez siebie na terytorium kraju produktów lub produktów w opakowaniach.
  • Organizacja przejmuje od przedsiębiorcy obciążające go obowiązki na podstawie umowy.
  • Przedsiębiorca lub organizacja może zlecić wykonanie poszczególnych czynności związanych z odzyskiem i recyklingiem posiadaczowi odpadów spełniającemu wymagania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.992 t.j. z dnia 2018.05.24).

W przypadku nie zrealizowania obowiązku odzysku i recyklingu przedsiębiorca obowiązany jest uiścić opłatę produktową. Opłata produktowa jest pewnego rodzaju sankcją dla tych, którzy uchylają się od realizacji tego obowiązku. Należy zaznaczyć, że gdyby jednak przedsiębiorca zdecydował się na zapłatę opłaty produktowej, to rozwiązanie to jest znacznie kosztowniejsze od wypełnienia ustawowego obowiązku.

 


Wykaz obowiązujących aktów prawnych dotyczących gospodarki odpadami - wybrane akty w zakresie gospodarowania olejami odpadowymi:


  • 1
  • 2

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Współpracujemy z:

Orlen Południeoreln_oilmobillfushsliqui

Adres:

Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@rnjsa.com.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: