Akty Prawne

  


 

ikona-ustawodawstwo

Ustawa z dn. 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej - (Dz.U. 2020 poz. 1903) nakłada na przedsiębiorców obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

Obowiązek, o którym mowa wyżej, może być realizowany przez przedsiębiorcę:

1. samodzielnie (art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy) albo

2. za pośrednictwem organizacji odzysku (art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy)

 

  • Obowiązek, o którym mowa wyżej, może być realizowany samodzielnie przez przedsiębiorcę, który we własnym zakresie poddaje odzyskowi lub recyklingowi - zgodnie z warunkami określonymi w przepisach o odpadach - wyłącznie wytworzone przez siebie odpady opakowaniowe lub poużytkowe,
  • Przedsiębiorca, może obowiązek realizować także poprzez poddanie odzyskowi lub recyklingowi odpady, zebrane poprzez zorganizowaną przez siebie sieć, takiego samego rodzaju i w takiej samej masie lub ilości jak powstałe z wprowadzonych przez siebie na terytorium kraju produktów lub produktów w opakowaniach.
  • Organizacja przejmuje od przedsiębiorcy obciążające go obowiązki na podstawie umowy.
  • Przedsiębiorca lub organizacja może zlecić wykonanie poszczególnych czynności związanych z odzyskiem i recyklingiem posiadaczowi odpadów spełniającemu wymagania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797 z dnia 2020.04.16).

W przypadku nie zrealizowania obowiązku odzysku i recyklingu przedsiębiorca obowiązany jest uiścić opłatę produktową. Opłata produktowa jest pewnego rodzaju sankcją dla tych, którzy uchylają się od realizacji tego obowiązku. Należy zaznaczyć, że gdyby jednak przedsiębiorca zdecydował się na zapłatę opłaty produktowej, to rozwiązanie to jest znacznie kosztowniejsze od wypełnienia ustawowego obowiązku.

 


Wykaz obowiązujących aktów prawnych dotyczących gospodarki odpadami - wybrane akty w zakresie gospodarowania olejami odpadowymi:


Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Współpracujemy z:

Orlen Południeoreln_oilmobillfushsliqui

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@rnjsa.com.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: