Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki


Zarząd Spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 31 lipca 2024 r., na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Jedliczu przy ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.
5. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.

Walne Zgromadzenie Spółki


 Zarząd Spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 13 czerwca 2024 r., na godz. 10 00 w siedzibie Spółki w Jedliczu przy ul. Trzecieskiego 14, 38 460 Jedlicze, Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2023, Sprawozdania Zarządu z działalności KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna za 2023 rok oraz wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2023.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH -ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna do Walnego Zgromadzenia KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna za 2023 rok.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2023.
11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
12. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.
13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
14. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A. na kolejną wspólną kadencję.
15. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A. na kolejną wspólną kadencję.
16. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A. na kolejną wspólną kadencję.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.

Walne Zgromadzenie Spółki


 Zarząd KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna informuje, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 19.04.2024 r, nie odbyło się w związku z niestawieniem się żadnego z Akcjonariuszy Spółki.

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: