Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 


Zarząd Spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”), działając na podstawie  art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 marca 2021 r., na godz. 10 00 w siedzibie Spółki w Jedliczu przy ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

  • Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
  • Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
  • Stwierdzenie prawidłowości odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.
  • Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
  • Powzięcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
  • Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: