Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki


Zarząd Spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 sierpnia 2023 r., na godz. 10 00 w siedzibie Spółki w Jedliczu przy ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna i jego zdolności do powzięcia uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.
  5. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.
  6. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki


Zarząd Spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 6 czerwca 2023 r., na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Jedliczu przy ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.
5. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki


Zarząd Spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 kwietnia 2023 r., na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Jedliczu przy ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze, Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2022, Sprawozdania Zarządu z działalności KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna za 2022 rok oraz wniosku Zarządu Spółki do Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2022.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna do Walnego Zgromadzenia KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna za 2022 rok.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2022.
11. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz w sprawie wypłaty dywidendy.
12. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.
13. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
14. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: