Walne Zgromadzenie Spółki


Zarząd Spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 maja 2021 r., na godz. 9 00 w siedzibie Spółki w Jedliczu przy ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze, Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.
 5. Rozpatrzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2020, Sprawozdania Zarządu z działalności KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020.
 7. Rozpatrzenie Sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2020.
 8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
 9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2020.
 10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
 11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020 roku.
 12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020 roku.
 13. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna na kolejną wspólną kadencję.
 14. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna na kolejną wspólną kadencję.
 15. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna na kolejną wspólną kadencję.
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

 


Zarząd Spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”), działając na podstawie  art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 marca 2021 r., na godz. 10 00 w siedzibie Spółki w Jedliczu przy ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

 • Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 • Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 • Stwierdzenie prawidłowości odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 • Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 • Powzięcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
 • Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Wezwanie do złożenia akcji w spółceW związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A. z siedzibą w Jedliczu (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31 stycznia 2021 r. w siedzibie Spółki: 38-460 Jedlicze, ul. Trzecieskiego 14, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu: tel. +48 24 201 07 18 | GSM +48 603 951 376 od Pana Piotr Bargieł - Prezes Zarządu KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: