Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki


Zarząd Spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 23 grudnia 2022 r., na godz. 11 00 w siedzibie Spółki w Jedliczu przy ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSRORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.
5. Powzięcie uchwały w sprawie: zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki


Zarząd Spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 kwietnia 2022 r., na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Jedliczu przy ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:


1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.
5. Rozpatrzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna za 2021 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021, (obejmującego sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021 oraz ocenę Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2021 i Sprawozdania Zarządu z działalności KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna za 2021 rok).
7. Rozpatrzenie Sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2021.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2021.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2021.
10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.
11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2021.
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2021.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.

Walne Zgromadzenie Spółki


Zarząd Spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH – ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 maja 2021 r., na godz. 9 00 w siedzibie Spółki w Jedliczu przy ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze, Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.
 5. Rozpatrzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2020, Sprawozdania Zarządu z działalności KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020.
 7. Rozpatrzenie Sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2020.
 8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
 9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2020.
 10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
 11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020 roku.
 12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020 roku.
 13. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna na kolejną wspólną kadencję.
 14. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna na kolejną wspólną kadencję.
 15. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna na kolejną wspólną kadencję.
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW Spółka Akcyjna.

Obecni w EMAS

EMAS\ Certyfikat Deklaracja Srodowiskowa


 

Adres:

KONSORCJUM OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH - ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ I OLEJÓW S.A.

ul. Trzecieskiego 14
38-460 Jedlicze
tel:  (24) 20 10 682
       (24) 20 10 683

e-mail: konsorcjum.jedlicze@orlen.pl

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do współpracy.
Pon. - Piąt.  w godzinach: 7.00 - 15.00

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000059362
REGON: 371029507
NIP: 684-22-76-912
BDO: 000006546

Wysokość kapitału zakładowego - 2 500 000 zł (wpłacony w całości)

Lokalizacja: